top of page
AdobeStock_377742265.jpeg

Regulamin

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG
OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2024r.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Ostoja Piękna Joanna Rygielska ul. Australijska 12c/24 81-116 Gdynia NIP 958 056 49 64 REGON 527108100, telefon 664 939 907, adres @ - ostojapiekna@gmail.com

 2. Usługi świadczone są tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu z Klientem terminu.

 3. Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rezerwacją usługi. Przystąpienie do wybranej usługi oznacza akceptacją niniejszego Regulaminu, bez konieczności jego podpisania przez Klienta.

 4. Niezastosowanie się Klienta do wymagań Regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Usługodawcy za wykonaną usługę.

 5. Regulamin wraz z Cennikiem i opisem usług stanowi umowę na świadczenie usług.

 

§ 2

Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną.

 2. Osoba niepełnoletnia - Klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Usługodawcy za zgodą ustną lub pisemną, rodzica/opiekuna prawnego. 

 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony przez Usługodawcę.

 4. Usługa – oznacza usługę/zabieg świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta. 

 5. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie.

 

§ 3

Obowiązki Klienta

 1. Klientem Usługodawcy jest osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego. W przypadku osoby niepełnoletniej Usługodawca jest uprawniony do żądania przed wizytą przedłożenia stosownej zgody opiekuna prawnego oraz do odmowy świadczenia Usługi, w przypadku braku takiej zgody. Klientem jest również osoba prawna.

 2. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej usługi oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji. 

 3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanej Usługi. 

 4. W przypadku wystąpienia nagłych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi istnieje możliwość przeniesienia zarezerwowanego terminu 1 raz na inny, wybrany termin tego roku (jeśli jest on wciąż dostępny). Informacja taka musi być przekazana najpóźniej na 12 godzin przed wykonaną usługą (poprzez wiadomość na @ lub telefonicznie) – to konieczny warunek przeniesienia terminu.

 5. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta oraz bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 2 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

 

 

§ 4

Cennik

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym na stronie www.ostojapiekna.com

 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną. 

 3. Usługodawca na terenie miasta Gdynia nie pobiera dodatkowej opłaty za dojazd pod adres ustalony z Klientem. 

 4. Usługodawca poza terenem miasta Gdynia pobiera dodatkową opłatę za dojazd pod adres ustalony z Klientem, w kwocie 1 zł/km. Opłata ta powinna zostać uregulowana z płatnością za wykonanie Usługi.

 

§ 5

Rezerwacja wizyt

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty poprzez: e-mail - ostojapiekna@gmail.com oraz telefonicznie 664 939 907.

 2. W przypadku wybranych usług Usługodawca wymaga wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 30% ceny danej Usługi. Wpłatę Zadatku należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od momentu zarezerwowania terminu, reszta płatna w dniu wykonania usługi.  

 3. Zadatek Klient wpłaca przelewem na podany przez Usługodawcę numer konta. 

 4. W przypadku odwołania wizyty przez Klienta, zadatek jest bezzwrotny.

 5. Zgodnie z ustawą o zawieraniu umów na odległość, Klient rezerwujący wizytę telefonicznie lub e-mail od dnia wpłaty zadatku ma 14 dni na odstąpienie od umowy i rezygnacji z zarezerwowanej usługi. Klient decydujący się na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, powinien powiadomić o tym Usługodawcę mailowo przed upływem 14 dni od dnia wpłaty zadatku. Po odstąpieniu od umowy zadatek zostanie zwrócony dla Klienta w terminie do 14 dni, na podane przez Klienta dane do przelewu. W przypadku gdy Klient nie powiadomi Usługodawcy o odstąpieniu od umowy w wyznaczonym terminie, zadatek będzie bezzwrotny. 

 6. Klient dokonujący rezerwacji na odległość i wpłacający zadatek na krócej niż 14 dni przed realizacją usługi, a tym samym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, rozumie i zgadza się, na utratę prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W powyższym przypadku rezygnacja z usługi oznacza, że wpłacony zadatek będzie bezzwrotny. 

 7. W przypadku realizacji Usługi Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi wykonywanej dla Klienta. Ostateczna cena rozliczona po wykonaniu Usługi zostanie pomniejszona o wysokość wpłaconego Zadatku.

 8. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Usługodawcy, w tym m.in. zdarzenie losowe, epidemię i pandemię, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, nagłe wyłączenie mediów. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W takiej sytuacji Klient otrzyma możliwość: rezerwacji innego dostępnego terminu, zwrotu wpłaconego Zadatku lub otrzymania Karty Podarunkowej w wysokości wpłaconego Zadatku do wykorzystania zgodnie ustaloną datą ważności.

 9. W momencie spóźnienia na usługę makijażu - wykonuję makijaż do następnej klientki bez względu na etap w makijażu, w takim przypadku zmianie nie ulega moje tempo pracy, lecz kompletność techniczna pracy (pełen dobrze wykonany makijaż składa się z wielu kroków, w przypadku ograniczenia czasowego jestem zmuszona pominąć niektóre z nich np. kreska jaskółka, która wymaga precyzji i skupienia).

 10. Spóźnienie na usługę makijażu powyżej 15 minut może spowodować, że odmawiam całkowicie wykonania usługi. 

 11. Makijaż próbny ślubny i makijaż ślubny:

 • po makijażu próbnym, w ciągu 3 dni roboczych, należy uiścić Zadatek w wysokości 30% ceny usługi, wtedy następuje rezerwacja terminu na makijaż ślubny, reszta płatna w dniu wykonania usługi

 • jeśli do 4 tygodni od zapisu wstępnego na makijaż ślubny nie nastąpi makijaż próbny, można zarezerwować termin tylko na makijaż ślubny poprzez Zadatek w wysokości 30% ceny  (cena obejmuje makijaż próbny i ślubny), wtedy następuje rezerwacja terminu, reszta płatna w dniu wykonania usługi. Jeśli zadatek nie wpłynie w terminie 3 dni roboczych, rezerwacja terminu jest anulowana.

 

§ 6

Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane Usługi niezwłocznie po jej wykonaniu.

 2. Usługodawca udostępnia następujące sposoby zapłaty: 

 • gotówka

 • przelew

 • Blik

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji. Zasady oraz czas trwania, zostaną uregulowane w odrębnym załączniku do niniejszego Regulaminu. 

 2. Promocje nie łączą się.

§ 7

Standardy świadczenia Usług

 1. Usługodawca oświadcza, że jest odpowiednio przeszkolony, a Usługi wykonuje na najwyższym poziomie oraz z należytą starannością. 

 2. Usługodawca przed przystąpieniem do realizacji Usługi, zobowiązany jest przygotować odpowiednio swoje stanowisko pracy oraz zadbać o odpowiednią dezynfekcję oraz bezpieczeństwo Klienta. 

 3. Usługodawca używa artykułów jednorazowych oraz zdezynfekowanych akcesoriów i narzędzi.  

 

 

§ 8

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Usługi jest zobowiązany:

 • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego oczekiwań oraz jego stanu zdrowia oraz odebrać od Klienta wypełnioną i podpisaną kartę Klienta 

 • do przedstawienia Klientowi ewentualnych przeciwwskazań do wykonania Usługi oraz ewentualnych zaleceń po Usłudze,

 • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,

 1. Usługodawca nie może powierzyć wykonanie Usługi innym osobom bez pisemnej zgody Klienta. W przypadku zdarzeń losowych, gdy Usługodawca nie może osobiście wykonać Usługi, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. 

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmian.

 

§ 9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Usługi, w terminie do 3 dni od terminu wykonania usługi i po jej opłaceniu.

 2. Klient reklamację powinien złożyć pisemnie na adres e-mail ostojapiekna@gmail.com  lub poprzez list polecony wysłany na adres Ostoja Piękna Joanna Rygielska ul. Australijska 12c/24 81-116 Gdynia

 3. Reklamacja musi zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań oraz dokumentację fotograficzną dotyczącą powodu reklamacji. 

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta pisemnie lub mailowo na podane dane kontaktowe.

 

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika oraz certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca co do własnego doświadczenia. 

 2. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.ostojapiekna.com

 3. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu Usługodawcy spowodowane przez Klienta, Klienci odpowiadają bez ograniczeń z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele. 

 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. 

 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, który to w dalszym ciągu będzie obowiązywał w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

 

§ 11

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów jest Ostoja Piękna Joanna Rygielska                    ul. Australijska 12c/24 81-116 Gdynia NIP 958 056 49 64 REGON 527108100, telefon 664 939 907, adres @ - ostojapiekna@gmail.com

Z Administratorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail ostojapiekna@gmail.com

Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z usług Usługodawcy, będą przetwarzane w następujących celach: w celu komunikacji z klientem (otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej) oraz w celu wykonania usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.

 

Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym, którym zlecono prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku. 

Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o przepisy prawa oraz okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto, informuję, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych lub przeniesienia ich danych osobowych. Jednak w wyjątkowych sytuacjach dane nie mogą być usunięte natychmiast. 

Są to:

- dane, które są niezbędne do realizacji usługi i ewentualnego okresu reklamacyjnego, 

- dane co do których istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie,

- dane przetwarzane w zgodzie z innymi przepisami prawa.

Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Ostoja Piękna Joanna Rygielska ul. Australijska 12c/24 81-116 Gdynia NIP 958 056 49 64 REGON 527108100, telefon 664 939 907, adres @ - ostojapiekna@gmail.com Klienci mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z tematem “Dane osobowe”  na skrzynkę e-mail ostojapiekna@gmail.com

bottom of page