top of page
AdobeStock_377742265.jpeg

Polityka i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies Usługobiorców/Użytkowników, na rzecz których Administrator świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu (zwanej dalej Klientem).

 

§ 1 

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych jest Ostoja Piękna Joanna Rygielska ul. Australijska 12c/24 81-116 Gdynia NIP 958 056 49 64 REGON 527108100, telefon 664 939 907, adres @ - ostojapiekna@gmail.com

Z Administratorem ochrony danych można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail ostojapiekna@gmail.com

Dane osobowe Usługobiorców/Użytkowników pozyskane w związku z korzystaniem z usług Usługodawcy, będą przetwarzane w następujących celach: w celu komunikacji z Usługobiorcami/Użytkownikami oraz w celu wykonania usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych Usługobiorców/Użytkowników będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Usługobiorców/Użytkowników przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma Usługobiorców/Użytkowników.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

​Dane Usługobiorców/Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym, którym zlecono prowadzenie postępowania. Dane Usługobiorców/Użytkowników będą przekazywane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku. 

Administrator informuje niniejszym Usługobiorcę/Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom Administratora odpowiedzialnych za obsługę Usługobiorcy/Użytkownika; podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, płatności elektronicznych w tym wsparcie techniczne, pocztowe, prawne) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy.

Okres przetwarzania danych osobowych Usługobiorców/Użytkowników jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o przepisy prawa oraz okres na jaki została udzielona zgoda.

Administrator informuje, że Usługobiorca/Użytkownik mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych lub przeniesienia ich danych osobowych. Jednak w wyjątkowych sytuacjach dane nie mogą być usunięte natychmiast. 

Są to:

- dane, które są niezbędne do realizacji usługi i ewentualnego okresu reklamacyjnego

- dane co do których istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie

- dane przetwarzane w zgodzie z innymi przepisami prawa

 

Usługobiorca/Użytkownik mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Ostoja Piękna Joanna Rygielska ul. Australijska 12c/24 81-116 Gdynia NIP 958 056 49 64 REGON 527108100, telefon 664 939 907, adres @ - ostojapiekna@gmail.com Usługobiorca/Użytkownik mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z tematem “Dane osobowe”  na skrzynkę e-mail ostojapiekna@gmail.com

 

 

§ 2 

Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 3

Wyłączenie odpowiedzialności

Polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach strony internetowej Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości swojej strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do swojej strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

bottom of page